Containerpark moet blijven

30 Oktober 2013

Groen Laakdal vindt dat een 'light' containerpark (enkel voor niet-gewogen fracties) moet kunnen behouden blijven. "Je moet de inwoners die de moeite doen om hun afval te sorteren aanmoedigen door ze de kans te geven dit afval binnen redelijke afstand ook kwijt te geraken. Laat ze daarom de kans om dit ook in Veerle te doen.  Het alternatief in Meerhout is te ver voor heel wat inwoners van Veerle en Veerle-Heide. Tot meer dan 12 km enkel !", volgens Ellen Deroy.   De ligging van het huidige containerpark is niet ideaal gezien het aangrenzende natuurgebied en de ligging in de vallei van de Laak.  Dat geeft Groen graag toe. Bij voorkeur wordt er daarom blijvend uitgekeken naar een betere locatie voor het containerpark in Veerle. Mogelijk kan mits beperkte aanpassingen op de huidige locatie een "light" versie vergund blijven. Bovendien zou een "light" containerpark mits goed beheer in staat moeten zijn om voor een belangrijk deel kostendekkend te zijn. Een definitieve sluiting zou Groen absoluut willen vermijden. Ook op het vlak van milieu-veiligheid is het belangrijk de mensen een plaats aan te bieden waar ze terecht kunnen met KGA of met afval dat een gevaar kan vormen voor de omgeving.  In de buurt welteverstaan. Daarnaast stemmen de kosten van de invoering van het Diftar systeem tot nadenken. We steunen het idee dat de vervuiler moet betalen per kilo afval maar de instapkosten en vaste kosten van het voorstel zijn te hoog. Het is een feit dat de Laakdaller sinds 2008 heeft kunnen genieten van zeer voordelige tarieven voor afvalophaling en -verwerking door de afschaffing van de afvalbelasting en het uitblijven van de invoering van het Diftar systeem. Dit blijft echter geen haalbare kaart. Een aanpassing van de situatie dringt zich op. Het nu uiteindelijk toch invoeren van het Diftar systeem kan hierop een antwoord bieden. Groen wil absoluut prioriteit geven aan gescheiden ophaling van afval maar de instapkosten hiervoor moeten redelijk en haalbaar zijn voor iedereen. Daarom moet er met een kritische blik gekeken worden naar de tarieven die IOK aanbiedt en onderhandeld worden voor lagere vaste kosten.De meerderheid heeft op de gemeenteraad van 22 oktober de sluiting van het bestaande containerpark in Veerle en daaraan gekoppeld de invoering van het DIFTAR systeem van IOK voor afvalverwerking, goedgekeurd. Groen Laakdal kan zich niet vinden in deze keuze. "Hierin verschillen onze kartelpartner en wij van mening. Wij vinden deze voorstellen sociaal onvoldoende, milieu-onveilig en  bevorderlijk voor het sluikstorten. Daarenboven ondersteunt het nog niet genoeg de mensen die afvalarm aan de slag willen." zegt Ellen Deroy, lid van het Vast Bureau van het Laakdalse OCMW.

Tot slot betreurt Groen het gebrek aan inspraak. Werd er wel voldoende rekening gehouden met het advies van de milieuraad?  Werd het middenveld betrokken bij deze belangrijke beleidsbeslissing ? "Mits een objectievere kijk en open discussie zou een dergelijk dossier meer mogelijkheden gekend hebben en wellicht ook een betere uitkomst." besluit Ellen Deroy, namens Groen Laakdal.