Project Herselinvest in Lange Blok (Veerle)

06 December 2022

Project Herselinvest in Lange Blok (Veerle)

Projectontwikkelaar Herselinvest wil het bebost perceel tussen Lange Blok en Rauwstraat omvormen tot een verkaveling voor 20 woningen en een parkeerkelder.    

Nog tot 23 december 2022 loopt er een openbaar onderzoek naar aanleiding van een aanvraag omgevingsproject in het kader van geplande stedenbouwkundige handelingen.

Projectontwikkelaar Herselinvest wil het bebost perceel tussen Lange Blok en Rauwstraat omvormen tot een verkaveling voor 20 woningen en een parkeerkelder.

Groen-Laakdal is ronduit tegen dit project omwille van de volgende argumenten:

  • Het bewuste perceel is geclassificeerd als “biologisch waardevol” volgens de BWK (biologische waarderingskaart) versie 2. Het is raadpleegbaar via Geopunt Vlaanderen.  Plaatselijke natuur moeten we koesteren in plaats van vernietigen.  Deze plannen laten amper iets heel van deze natuur. De impact op de omgeving en bestaande natuurelementen is onaanvaardbaar.
  • Het project voorziet in het oprichten van 20 wooneenheden en 36 parkeerplaatsen.  Het spreekt vanzelf dat dit extra verkeersdruk met zich zal meebrengen.  Lange Blok, de toegangsweg tot dit project, is helemaal niet uitgerust voor extra verkeer.  Er zijn geen fietsvoorzieningen en oversteekvoorzieningen in deze straat. Zowel op het vlak van de verkeersveiligheid als de verkeersdoorstroming kan dit project niet vergund worden.
  • Het perceel ligt niet in woongebied. Er zijn in onze gemeente voldoende percelen gelegen in woongebied die kunnen aangesneden worden. Nog beter is de reeds bebouwde ruimte te herontwikkelen en leegstand tegen te gaan. Het perceel ligt in woonuitbreidingsgebied. Woonuitbreidingsgebieden zijn reservezones om aan zeer specifieke woonnoden tegemoet te komen of om bijkomende woningen te realiseren als het reeds bestemde woongebied ontoereikend blijkt. Maatschappelijke evoluties voorspellen dat de meeste woongebieden in voldoende woningen zullen kunnen voorzien. Er kan momenteel geen woonuitbreidingsgebied aangesneden worden in onze gemeente gezien de bestaande woongebieden en de woonnood. Minstens komt betreffende woonuitbreidingsgebied hier vandaag de dag niet voor in aanmerking. 
  • Woonuitbreidingsgebied kan enkel aangesneden worden voor groepswoningbouw. Niet alle voorwaarden om te spreken van groepswoningbouw zijn vervuld.
  • Het aangevraagde project past niet in de goede ruimtelijke ordening. Zowel densiteit, type woning, hoogte, beperkte tuinzones, verhardingsgraad, … vertegenwoordigen een onaanvaardbare stijlbreuk.

Op verschillende vlakken zal de hinder ten aanzien van de omgeving en naaste buren in het bijzonder ook niet aanvaardbaar blijken. We verwijzen hierbij onder andere naar de ontsluiting van het binnengebied en ook de interne wegenis, geluidshinder, waterproblematiek, privacy, … .

Groen-Laakdal nodigt buurtbewoners en geïnteresseerden uit op zaterdag 10 december tussen 11u00 en 13u00 bij onze infostand die zal opgesteld staan in Lange Blok, bij de ingang van het perceel, naast huisnummer 54.